Download algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van deschilderijenwinkel.nl


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles verband houdende met inkoop, verkoop en gebruik van onze websites, inclusief doch niet beperkt tot prijsopgaven, orderbevestigingen, overeenkomsten, verkopen en leveringen van producten en diensten van deschilderijenwinkel.nl, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 1. Definities

 1. Koper: Natuurlijk of rechtspersoon met wie deschilderijenwinkel.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten door deschilderijenwinkel.nl. Het bezoek van de website wordt gezien als gratis dienst van deschilderijenwinkel.nl aan koper en derhalve als een overeenkomst tot het leveren van een dienst.

 2. Leverancier: Natuurlijk of rechtspersoon met wie deschilderijenwinkel.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten aan deschilderijenwinkel.nl. Hieronder zijn inbegrepen doch niet beperkt kunstenaars, hun eventuele vertegenwoordigers, tussenpersonen en/of distributeurs.

 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen deschilderijenwinkel.nl en koper.

 4. Product: Artikel of dienst aangeschaft of besteld bij deschilderijenwinkel.nl. Een dienst is bijvoorbeeld doch niet beperkt een productie van een (kunst)werk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Door gebruik van onze websites en/of referentie naar informatie op onze websites, acceptatie van een aankoop (product) van deschilderijenwinkel.nl of een levering aan deschilderijenwinkel.nl verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden. Gaat u niet akkoord, dan heeft u geen recht op toegang en/of gebruik van informatie op onze websites.deschilderijenwinkel.nl

 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit schriftelijk tussen koper en deschilderijenwinkel.nl of leverancier en deschilderijenwinkel.nl vastgelegd wordt.

 Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als prijsopgave) door deschilderijenwinkel.nl zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in principe geheel vrijblijvend.

 2. Indien prijzen op websites c.q. andere media anders dan van deschilderijenwinkel.nl afwijken van de vermelde prijzen op de website(s) of directe uitingen van deschilderijenwinkel.nl, dan is de vermelde prijs op de website(s) of directe uitingen van deschilderijenwinkel.nl de juiste.

 3. Alle informatie op onze websites en onze advertenties is onder voorbehoud. Opgaven van maten en andere kenmerken kunnen afwijken. Door het karakter van de (digitale) schermweergave zullen kleuren altijd enigszins afwijken, e.e.a. afhankelijk van door koper gebruikte apparaten. 

 4. Afbeeldingen van de schilderijen in inrichtingen zijn slechts illustratief. De afmeting van het schilderij t.o.v. de rest van het meubilair kan afwijken.

 5. deschilderijenwinkel.nl heeft het recht een op haar website aangeboden product niet te leveren. Bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, indien blijkt dat tijdens de bestelling van dit product door koper het betreffende product langs andere weg inmiddels is verkocht, blijkt te zijn beschadigd of te zijn zoekgeraakt dan wel uit overmacht niet kan leveren. Een eventuele uitgevoerde betaling door koper wordt door deschilderijenwinkel.nl dan binnen redelijke termijn teruggestort.

 6. Een bestelling door koper wordt geacht door koper te zijn geannuleerd indien deze niet binnen 8 dagen is betaald. Koper kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding. Zie ook artikel 4.2.

 7. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen koper en deschilderijenwinkel.nl dienen altijd schriftelijk dan wel middels een door deschilderijenwinkel.nl en koper bevestigde Email te zijn vastgelegd en door beide partijen te zijn geaccepteerd, bij gebreke waarvan deschilderijenwinkel.nl niet gehouden is aan (eventuele) wijzigingen.

 8. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn eenmalig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 9. Een verleende korting gebaseerd op een samengestelde afname / levering vervalt indien een deel van de levering wordt geretourneerd.

 10. Ingeval van een samengestelde, al dan niet gespecificeerde prijsopgave is deschilderijenwinkel.nl niet verplicht een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs uit te voeren.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. deschilderijenwinkel.nl zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en/of door derden doen uitvoeren.

 2. Ingeval een overeenkomst tot productie, draagt koper er zorg voor dat alle relevante gegevens en materialen die bepalend zijn voor de uitvoer en kwaliteit van een (productie-)opdracht tijdig aan deschilderijenwinkel.nl worden verstrekt. Ingeval van twijfel dient koper dit aan deschilderijenwinkel.nl voor te leggen. deschilderijenwinkel.nl mag worden geacht alle relevantie gegeven van koper te zullen ontvangen zonder koper daar specifiek om te verzoeken.

 3. Inzake artikel 4.2, vrijwaart koper nadrukkelijk deschilderijenwinkel.nl voor alle aanspraken van derden die voort kunnen vloeien uit het gebruik van door koper aangeleverde gegevens en materialen en de daaruit volgende producties, inclusief doch niet beperkt tot vervolgschades die derden lijden, alsmede de eventuele juridische kosten van deschilderijenwinkel.nl voortvloeiend uit deze aanspraken van derden.

 4. Ingeval benodigde gegevens niet tijdig aan deschilderijenwinkel.nl zijn verstrekt, heeft deschilderijenwinkel.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen. E.e.a. zonder dat koper gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.

 5. deschilderijenwinkel.nl is gerechtigd leveringen en opdrachten in delen uit te voeren.

 6. Ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst die een prijsverhogend gevolg hebben zal deschilderijenwinkel.nl deze meerkosten in rekening brengen.

 7. Afwijkingen die worden veroorzaakt door gebruikmaking van gangbare Internet technieken of die worden veroorzaakt door Internet beperkingen, zoals doch niet beperkt tot afwijkingen in de kleurweergave op het beeldscherm of beperkingen van Jpeg compressie, zijn geen geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst.

 8. Zie artikel 3.6.

 9. Een bestelling door koper wordt pas bindend geacht wanneer deschilderijenwinkel.nl over is gegaan tot levering en/of de bestelling schriftelijk is bevestigd door deschilderijenwinkel.nl dan wel de betaling door koper door deschilderijenwinkel.nl is ontvangen en geaccepteerd.

 10. Wijzigingen in een opdracht tot productie van een schilderij (kunstwerk) door of namens koper zijn slechts bindend indien deze schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen geaccepteerd, waarbij deschilderijenwinkel.nl een nieuwe opgave zal doen van de verwachte, niet bindende levertijd.

 11. deschilderijenwinkel.nl zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in een opdracht meewerken voor zover daar de mogelijkheden voor aanwezig zijn. Ingeval er sprake is van een meerprijs welke door koper niet wordt geaccepteerd heeft deschilderijenwinkel.nl het recht de opdracht uit te voeren dan wel te doen uitvoeren zoals oorspronkelijk overeengekomen of koper annuleringskosten in rekening te brengen.

 12. De productie en/of levering van een kunstwerk door deschilderijenwinkel.nl voor koper wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis waarbij de vastgelegde levertijd  altijd bij benadering en niet bindend is, tenzij nadrukkelijk vermeldt staat dat dit een fatale c.q. bindende levertijd is.

 13. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van deschilderijenwinkel.nl benodigde gegevens en/of materialen (waar van toepassing) door koper aan deschilderijenwinkel.nl zijn verstrekt.

 14. Overschrijding van de leveringstijd geeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper kan nimmer aanspraak maken op  schadevergoeding.

 15. Wanneer koper door deschilderijenwinkel.nl in verzuim is gesteld is deschilderijenwinkel.nl bevoegd, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat koper dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal deschilderijenwinkel.nl de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.  Koper is alsdan niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. deschilderijenwinkel.nl is alsdan gerechtigd een deelbetaling van koper te verlangen.

 16. deschilderijenwinkel.nl heeft het recht een overeenkomst zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst benodigd is met onmiddellijke ingang te beëindigen indien koper zich niet, onvolledig of onbehoorlijk houdt aan de met deschilderijenwinkel.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. Dit is inclusief doch niet beperkt tot indien koper in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Koper heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

 Artikel 5. Levering

 1. De genoemde bedragen voor verzending zijn altijd voor verzekerde verzending.

 2. Een eventueel in een zending vermelde commerciële waarde is slechts voor verzekeringsdoeleinden waar koper geen (verdere) rechten aan kan ontlenen.

 3. Indien koper bij aflevering schade constateert aan het product of schade vermoedt omdat de verpakking beschadigd is, dan dient koper de zending te weigeren en dit te vermelden op de bon dan wel te melden aan deschilderijenwinkel.nl. Blijkt het product te zijn beschadigd dat zullen eventueel door koper betaalde bedragen binnen redelijke termijn worden terugbetaald. Indien slechts de verpakking blijkt te zijn beschadigd zal deschilderijenwinkel.nl het product opnieuw toezenden.

 4. Koper is gehouden na het in bezit verkrijgen van het product deze terstond vast te stellen dat het juiste product is geleverd en deze schadevrij is. Eventuele klachten dienen schriftelijk aan deschilderijenwinkel.nl te worden gemeld, e.e.a. binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na aflevering. Email geldt als een (tijdige) schriftelijke melding wanneer deschilderijenwinkel.nl de ontvangst daarvan schriftelijk en/of per Email heeft bevestigd. Bij gebreke hiervan wordt koper geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

 5. Indien een product onherstelbaar beschadigd blijkt te zijn geleverd, is deschilderijenwinkel.nl gerechtigd een vervangende prestatie te leveren indien deschilderijenwinkel.nl daartoe in staat is. E.e.a. ter beoordeling van deschilderijenwinkel.nl.

 Artikel 6. Overmacht

 1. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan deschilderijenwinkel.nl door derden, het leveren van producten aan deschilderijenwinkel.nl door leveranciers die daartoe niet gerechtigd zijn, en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat deschilderijenwinkel.nl van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat koper uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

 2. In geval van overmacht zal deschilderijenwinkel.nl daarvan onverwijld mededeling doen aan koper.

 Artikel 7. Prijzen, tarieven, kosten

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele kosten van (verzekerde) vervoerskosten alsmede andere door de overheid opgelegde heffingen en zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die deschilderijenwinkel.nl voor het product heeft opgegeven geldt uitsluitend voor dat product en conform de overeengekomen specificaties.

 2. Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door deschilderijenwinkel.nl gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht.

 3. deschilderijenwinkel.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de opvolgend genoemde omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen. Deze omstandigheden zijn: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe of verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, buitenproportionele wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 8. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle leveringen contant, per bank of credit card.

 2. Na ondertekening van een opdrachtofferte krijgt de offerte de status van een tussen partijen vastgelegde overeenkomst.

 3. Betaalwijzen waaronder een aanbetaling en wijze van restantbetaling en/of (andere) betaaltermijnen worden geacht in de overeenkomst te zijn vastgelegd, bij gebreke waarvan een aanbetaling van 25% benodigd is en het restant wordt voldaan bij levering, (uitzondering: wanneer de bestelling geplaatst is met de betaalmethode methode AfterPay.)

 4. Bij het niet tijdig voldoen door koper van bedragen door koper verschuldigd aan deschilderijenwinkel.nl behoudt deschilderijenwinkel.nl zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden en/of (komende) leveringen op te schorten, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

 5. Vanaf het moment dat koper de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur overschrijdt, is koper zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

 6. Indien de betalingstermijn is overschreden heeft deschilderijenwinkel.nl het recht aanmaningskosten in rekening te brengen .

 7. Wanneer koper binnen 30 dagen na verstrijken van haar veMSichtingen in gebreke blijft, is koper vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 8. Indien koper een factuur betwist, dan dient koper dit terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen na facturering, deschilderijenwinkel.nl hiervan gemotiveerd op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze melding onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden. De betaaltermijn van de oorspronkelijke factuur blijft gehandhaafd met als ingangsdatum de datum van de oorspronkelijke factuur.

 9. deschilderijenwinkel.nl biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay®. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door deschilderijenwinkel.nl overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

Artikel 9. Copyright

 1. De leveranciers die de producten aan deschilderijenwinkel.nl leveren behouden het auteursrecht daar waar van toepassing van het betreffende product.

 2. Het is koper niet toegestaan de uitvoering van een product te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het product betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende leverancier.

 3. deschilderijenwinkel.nl en/of de leveranciers die de producten toeleveren houden, tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, het recht het ontwerp of gedeelten van het ontwerp bij herhaling uit te doen voeren. E.e.a. conform de auteurswetgeving.

 4. deschilderijenwinkel.nl en/of de leveranciers die de producten toeleveren hebben voor promotionele doeleinden het recht foto's of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

 5. Het eigendom van door deschilderijenwinkel.nl en/of haar leveranciers geleverde en/of in opdracht geproduceerde producten, verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij de betreffende (auteurs) rechthebbenden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.  Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is deschilderijenwinkel.nl of de betrokken (auteurs) rechthebbenden gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 6. deschilderijenwinkel.nl doet al hetgeen redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om vast te stellen dat de leverancier gerechtigd is het product aan deschilderijenwinkel.nl te leveren en deschilderijenwinkel.nl gerechtigd is het product door te verkopen. Dit is inclusief doch niet beperkt tot het auteursrecht en/of kopieerrecht. Zie ook artikel 12. Mocht u desondanks een kunstwerk tegenkomen waarvan u meent dat deze in strijd is met het kopieer- en/of reproductierecht dan verzoeken wij u direct de gegevens aan deschilderijenwinkel.nl toe te Emailen of telefonisch contact op te nemen (zie gegevens op de website) met de informatie waaruit dit blijkt zodat deschilderijenwinkel.nl direct passende maatregelen kan nemen zoals, doch niet beperkt tot, het verwijderen van het kunstwerk tot nader order van de website en een eigen onderzoek te starten.

 Artikel 10. Klachten en aansprakelijkheid

 1. deschilderijenwinkel.nl doet al hetgeen redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om vast te stellen dat de leverancier gerechtigd is het product aan deschilderijenwinkel.nl te leveren (of, indien van toepassing, te produceren) en deschilderijenwinkel.nl gerechtigd is het product door te verkopen. Dit is inclusief doch niet beperkt tot het auteursrecht en/of kopieerrecht. Schade voortvloeiend indien blijkt dat leverancier niet over de benodigde rechten beschikt is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de aanschaf die koper daadwerkelijk aan deschilderijenwinkel.nl heeft voldaan, inclusief eventuele verzendkosten. deschilderijenwinkel.nl wijst verder iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.

 2. Koper is gehouden een kunstwerk op het moment van ontvangst te (doen) onderzoeken op zichtbare gebreken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het kunstwerk overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

 3. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op koper op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door per aan te wijzen derde worden gebracht.

 4. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover koper het geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd, niet aan derden in gebruik heeft gegeven en niet in verzuim is conform het in Artikel 5.3 en 5.4 gestelde.

 5. deschilderijenwinkel.nl is niet aansprakelijk te stellen indien er schade aan een kunstwerk is ontstaan die te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het kunstwerk door koper.

 6. Reclame schort de eventuele verplichtingen van koper niet op.

 7. De aansprakelijkheid van deschilderijenwinkel.nl uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is te allen tijde beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag. Ook wanneer er sprake mocht zijn van vervolgschade of schade van derden.

 8. deschilderijenwinkel.nl wordt in staat gesteld binnen redelijke termijn voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

 9. deschilderijenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door koper zijn verstrekt.

 10. Indien deschilderijenwinkel.nl ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met koper c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal koper  deschilderijenwinkel.nl ter zake volledig vrijwaren en deschilderijenwinkel.nl alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

 11. Voor zover deschilderijenwinkel.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten, leveranties, garanties en verklaringen van derden, waarop deschilderijenwinkel.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan deschilderijenwinkel.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met deschilderijenwinkel.nl of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met deschilderijenwinkel.nl.

 12. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is deschilderijenwinkel.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag exclusief btw. Iedere aansprakelijkheid van deschilderijenwinkel.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 13. Koper dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. deschilderijenwinkel.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

 14. Koper dient deschilderijenwinkel.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in kopers gegevens zoals doch niet beperkt tot een adreswijziging. Wanneer  koper dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door deschilderijenwinkel.nl geleden schade.

 15.  deschilderijenwinkel.nl wijst uitdrukkelijk aansprakelijkheid van derden af aangaande producten die geleverd zijn door haar leveranciers en verwijst deze derden naar de betreffende leveranciers.

Art 11. Ruilen / retourneren

 1. Koper kan een aangeschaft product ruilen of retourneren indien koper niet in verzuim is met het gestelde in artikel 5.3 en 5.4. Koper dient het geleverde product binnen 14 kalenderdagen na aankoop in oorspronkelijke staat en verpakking en volledig vrij van gebreken te retourneren. Koper dient dit aan deschilderijenwinkel.nl te melden, waarna deschilderijenwinkel.nl zal zorg dragen voor de retournering van het product. Na controle dat het product in originele en onbeschadigde staat is, zal het door koper betaalde bedrag onder aftrek van de alle eventuele gemaakte verzendkosten en retourkosten binnen redelijke termijn worden terugbetaald. Schade door ondeugdelijke verpakking bij retournering wordt doorberekend aan koper.

 2. Wenst koper beschadigde c.q. gebrekkige zaken te retourneren, dan kan dat slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van deschilderijenwinkel.nl en op de wijze zoals door deschilderijenwinkel.nl aangegeven.

Artikel 12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen deschilderijenwinkel.nl en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen met dien verstande dat het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 2. Op alle (onder deze voorwaarden) gedane informatieverstrekking (waaronder doch niet beperkt tot onze websites), correspondentie, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
   

Heeft u vragen of is er iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met onze klantenservice, wij helpen u graag verder!